O nás

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorí boli povolaní, aby niesli dobrú správu o Božej láske a záchrane obyvateľom Petržalky. Patríme do Evanjelickej cirkvi metodistickej, a tým do rodiny zborov po celom svete, ktorí sa hlásia k tzv. wesleyánskej tradícii.

Názov nášho zboru “ELIM” je inšpirovaný miestom, kam Boh priviedol po vyvedení z Egypta (Ex 15,27). V Elime bolo podľa Biblie 12 prameňov a 70 paliem. Pramene vôd predstavovali život, palmy zas boli oddávna symbolom rastu. Dokonca aj tie uvedené počty (12 a 70) hovoria prorocky o Božom zámere s Jeho ľudom a o dokonalosti, ktorá pramení z Neho samotného a Jeho darov.

Výberom tohto mena chceme vyznať a prehlásiť, že ako zbor, túžime byť miestom, kde
- budú vyvierať pramene živej vody (Ezechiel 47 a Ján 7)
- bude zjavný rast v poznaní Boha (Efezským 4,13) a života podľa vzoru Ježiša Krista (1Ján 2,6)
- ľudia hľadajúci Boha nájdu vieru, rast a spoločenstvo (Skutky apoštolov 2,42-47).

Našou modlitbou je, aby všetko čo robíme, kdekoľvek a komukoľvek slúžime, ukazovalo ľuďom okolo nás na Krista, Božie kráľovstvo, a na milosť a záchranu, ktorú Boh ponúka každému človeku.

Názov našej cirkvi vyjadruje, že základom našej viery a života je evanjelium, teda dobrá správa o záchrane v Kristovi. Veríme, že Boh tak miloval svet (každého človeka), že odstránil všetky prekážky medzi sebou a nami – a to tým, že nevinný Ježiš Kristus zomrel na kríži.

„Metodistami“ nazvali mladých horlivých kresťanov v Anglicku v 18. storočí, ktorí túžili prežívať každý deň svojho života v službe Bohu a ľuďom. Každý deň žili podľa prísneho režimu, navštevovali siroty, slúžili väzňom, vyučovali deti, starali sa o chorých, núdznych a vyvrheľov spoločnosti a pritom sa venovali aj štúdiu Božieho slova. Ich služba mala taký pozitívny dopad na dobovú anglickú spoločnosť, že hnutie metodistov podľa historikov zachránilo Anglicko pred podobnou revolúciou, aká prebehla vo Francúzsku.

Metodisti vo svojej dobe menili svet a históriu. Veríme, že toto povolanie je vlastné všetkým kresťanom.

Metodisti v Petržalke

Prvé evanjelizácie a začiatok práce ECM v Petržalke sa datuje do polovice 1990-tych rokov. Odvtedy sa možno zmenili tváre i miesta stretnutí, ale naše poslanie je nemenné. Okrem duchovného svetla túžime prinášať aj zmenu do sociálnej situácie obyvateľov tejto mestskej časti.

Vedenie zboru

V súčasnosti zbor vedie kazateľka (Gabriella Kopas).

 

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo