Pôstne čítanie

Deň 39: Cesta, pravda a život

citanie_thumbnail

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Ján 14,6

 

Ježiš je jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Ježiš nám zjavil pravdu o našom stave a možnosti vrátiť sa k Bohu. Ježiš ti umožnil žiť nový život. Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život . (Ján 3,16)

Deň 38: Pravý vínny kmeň

citanie_thumbnail

Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.

Ján 15,1

Je mnoho dohadov, čo presne toto vyznanie znamená. Bez toho, aby sme sa púšťali do dohadov, sústreďme sa na to, o akej miere prepojenosti medzi Otcom, Synom a jeho nasledovníkmi hovorí tu Ježiš.

Pre nás to znamená, že bez vedomia Otca (vinohradníka) sa nič neudeje. ďalej nám to hovorí, že my (ratolesti na viniči) prinášame ovocie. Musíme však byť napojení na ten pravý vinič. Z neho do nás prúdi život, z neho čerpáme živiny a iba spolu s ním prinášame ovocie.

Deň 36: Syn Boží

citanie_thumbnail

Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Ján 1,49

Natanael okúsil pri osobnom stretnutí s Ježišom, že v Ňom sa skutočne naplnili všetky predpovede o Mesiášovi. Boh aj tebe ponúka osobné stretnutie. Dovoľ mu dotknúť sa tvojho života, aby si aj ty “na vlastnej koži” okúsil(a), že Ježiš je Boží Syn.

Deň 35: Pastier

citanie_thumbnail

Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

1 Petrov 2,25

 

Už sme si pripomínali podobný titul Ježiša. V tomto kontexte nám apoštol Peter opisuje Božiu starostlivosť a vedenie každý deň. Boh sa o teba stará. Už nemusíš blúdiť!

Ak ho hľadáš celým srdcom, nájdeš v Ňom smer.

 

Deň 34: Spasiteľ

citanie_thumbnail

…môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi

Lukáš 1,27

Ježiš je tvojim Spasiteľom, teda Záchrancom. Ponúka ti nový život!

Deň 32: Skala

citanie_thumbnail

…a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.

1 Korinťanom 10,4

 

Apoštol Pavol v tejto kapitole poukazuje na príbeh putovania Božieho ľudu púšťou, kde Boh znovu a znovu zázračne preukázal svoju milosť, záchranu a starostlivosť. Oblak, more, duchovný pokrm a nápoj, to všetko sú prejavmi Božej milosti, ktorá sprevádzala Izrael, a takisto sprevádza aj nás dnes.

V 2. knihe Mojžšovej 17 čítame o scéne, keď zo skaly vytryskla voda, a tú Pavol nazýva duchovným nápojom. Presne tak, ako Ježiš pri studni hovoril Samaritánke, že On dáva živú vodu (Ján 4). Jeho ponuka stále platí.

Pristúp aj ty dnes k skale, z ktorej tečie živá voda, k prameňu vody, prúdiacej k večnému životu (Ján 4,14)

Deň 33: Obeta Bohu príjemnej vône

citanie_thumbnail

Žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.

Efezským 5,2

 

Začiatok tejto myšlienky čítame v predchádzajúcom verši: Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske. Život a smrť Ježiša Krista bolo dokonalým stvárnením samotného Boha. Dokonca On sám povedal: Kto videl mňa, videl Otca. Otec a ja jedno sme.

Ak máme žiť ako on a napodobniť Boha, aj my sa máme vydávať jeden za druhých, milovať Boha a milovať blížneho. Žiť v láske znamená vzdať sa seba. Takáto obeť má “príjemnú vôňu” pred Bohom.

 

Deň 31: Vzkriesenie

citanie_thumbnail

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť.

Ján 11,25

Život s Bohom sa začína rozhodnutím veriť. Začína teda tu v pozemskom živote, ale život v Ňom je už začiatkom toho večného života. Preto Ježiš hovorí na tomto mieste: “Kto verí vo mňa bude žiť, aj keď zomrie.” Je to zvláštne miesto v evanjeliách, kde Ježiš opätovne naznačuje prelínanie fyzického a duchovného (podobný je napríklad jeho rozhovor s Nikodémom v Ján 3).

Viera v Ježiša znamená vstup do spojenia s Bohom. A tak ako bol On vzkriesený, aj tí, ktorí v Neho veria, budú vzkriesení a budú žiť večne s Bohom.

Deň 30: Vykupiteľ

citanie_thumbnail

Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás,

lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve. (Galatským 3,13)

On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud,

ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. (Títovi 2,14)

 

Výkupné bol v staroveku obnos určený za vykúpenie otroka. Z otroctva hriechu nás Kristus vykúpil svojim vlastným životom, aby nám tak navrátil slobodu a život.

Ježiš je aj tvoj Vykupiteľ! Si slobodný!

Deň 28: Prorok

citanie_thumbnail

Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie.

Skutky apoštolov 3,22

Dnešný titul Pána Ježiša je: prorok. Prorok bol v Starej zmluve akýmsi hovorcom Hospodina, poslom, cez ktorého Boh napomínal, usmerňoval, karhal, či potešoval svoj ľud.

Po dlhých storočiach bez prorokov v Izraeli sa objavil Ján Krstiteľ a oznámil, že Mesiáš je tu. V Ježišovi mnohí nevideli Mesiáša, pretože mali svoje vlastné predstavy, do ktorých Ježiš nepasoval.  Peter vo svojej reči poukazuje na Boží plán, na naplnenie Mojžišových slov v Ježišovi Nazaretskom. On prišiel, aby priniesol najvyššiu obeť a dal vedieť svetu, že návrat k Otcovi je už možný – a to prostredníctvom viery. Všetko, čo hlásal bolo priamym Božím slovom a odkazom aj pre teba!

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo