Články

Kompas 30.4.-6.5.2017

kompas_banner_maly

Download (PDF, 437KB)

Deň 39: Cesta, pravda a život

citanie_thumbnail

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Ján 14,6

 

Ježiš je jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Ježiš nám zjavil pravdu o našom stave a možnosti vrátiť sa k Bohu. Ježiš ti umožnil žiť nový život. Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život . (Ján 3,16)

Boží plán pre teba 8 – Jozua 10

banner Jozua

170409_001

Boží plán pre teba 7 – Jozua 9

banner Jozua

170402_001

Deň 38: Pravý vínny kmeň

citanie_thumbnail

Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.

Ján 15,1

Je mnoho dohadov, čo presne toto vyznanie znamená. Bez toho, aby sme sa púšťali do dohadov, sústreďme sa na to, o akej miere prepojenosti medzi Otcom, Synom a jeho nasledovníkmi hovorí tu Ježiš.

Pre nás to znamená, že bez vedomia Otca (vinohradníka) sa nič neudeje. ďalej nám to hovorí, že my (ratolesti na viniči) prinášame ovocie. Musíme však byť napojení na ten pravý vinič. Z neho do nás prúdi život, z neho čerpáme živiny a iba spolu s ním prinášame ovocie.

Deň 36: Syn Boží

citanie_thumbnail

Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Ján 1,49

Natanael okúsil pri osobnom stretnutí s Ježišom, že v Ňom sa skutočne naplnili všetky predpovede o Mesiášovi. Boh aj tebe ponúka osobné stretnutie. Dovoľ mu dotknúť sa tvojho života, aby si aj ty “na vlastnej koži” okúsil(a), že Ježiš je Boží Syn.

Deň 35: Pastier

citanie_thumbnail

Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

1 Petrov 2,25

 

Už sme si pripomínali podobný titul Ježiša. V tomto kontexte nám apoštol Peter opisuje Božiu starostlivosť a vedenie každý deň. Boh sa o teba stará. Už nemusíš blúdiť!

Ak ho hľadáš celým srdcom, nájdeš v Ňom smer.

 

Deň 34: Spasiteľ

citanie_thumbnail

…môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi

Lukáš 1,27

Ježiš je tvojim Spasiteľom, teda Záchrancom. Ponúka ti nový život!

Deň 32: Skala

citanie_thumbnail

…a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.

1 Korinťanom 10,4

 

Apoštol Pavol v tejto kapitole poukazuje na príbeh putovania Božieho ľudu púšťou, kde Boh znovu a znovu zázračne preukázal svoju milosť, záchranu a starostlivosť. Oblak, more, duchovný pokrm a nápoj, to všetko sú prejavmi Božej milosti, ktorá sprevádzala Izrael, a takisto sprevádza aj nás dnes.

V 2. knihe Mojžšovej 17 čítame o scéne, keď zo skaly vytryskla voda, a tú Pavol nazýva duchovným nápojom. Presne tak, ako Ježiš pri studni hovoril Samaritánke, že On dáva živú vodu (Ján 4). Jeho ponuka stále platí.

Pristúp aj ty dnes k skale, z ktorej tečie živá voda, k prameňu vody, prúdiacej k večnému životu (Ján 4,14)

Deň 33: Obeta Bohu príjemnej vône

citanie_thumbnail

Žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.

Efezským 5,2

 

Začiatok tejto myšlienky čítame v predchádzajúcom verši: Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske. Život a smrť Ježiša Krista bolo dokonalým stvárnením samotného Boha. Dokonca On sám povedal: Kto videl mňa, videl Otca. Otec a ja jedno sme.

Ak máme žiť ako on a napodobniť Boha, aj my sa máme vydávať jeden za druhých, milovať Boha a milovať blížneho. Žiť v láske znamená vzdať sa seba. Takáto obeť má “príjemnú vôňu” pred Bohom.

 

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo