Aktuality

Deň 40: Slovo

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Deň 37: Syn človeka

Lebo Syn človeka prišiel spasiť to, čo zahynulo.

Matúš 18,11

 

Blížime sa k Veľkému Piatku a ku koncu pôstneho čítania. Dnešný titul Pána Ježiša pripomína jednak, že sa Boží Syn stal človekom (Ján to vyjadruje inak: Slovo sa stalo telom), žil medzi nami. Preto pozná ľudské trápenia i radosti. Tento titul však poukazuje aj na jeho poslanie: narodil sa v tele, aby mohol priniesť obeť za všetkých ľudí a tak zachránil (spasil) všetkých, ktorí by sme inak boli odsúdení na zánik.

Deň 29: Obeta zmierenia

On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

1 Ján 2,2

 

Kristova zástupná obeť bola nevyhnutná pre uspokojenie Božieho hnevu pre hriech všetkých ľudí. Jeho obeť nás zmierila s Bohom. Bez nej by sme nemali možnosť prístupu k Bohu. Jeho obeť priniesla zmierenie s Bohom, zborenie múru našich hriechov.

Deň 24: Svetlo sveta

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

Ján 8,12

 

V jednej piesni spievame: Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. Ježiš otvoril naše oči. Už netápame v tme, on sám je svetlom pre náš život.

Poznáš aj ty osobne, Ježiša, svetlo sveta?

Deň 12: Boh – Ján 1,1

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ján 1,1

Kresťania od prvých storočí zápasili o správne vyjadrenie ľudskými slovami, v akom vzťahu bol  Ježiš s Bohom Otcom a Stvoriteľom neba i zeme. Diskutovali o miere jeho božskosti, o miere ľudskosti, o jeho reálnom či nereálnom utrpení…

Evanjelista Ján hneď na začiatku svojej verzie príbehu života a diela Ježiša Krista uvádza základnú a najpodstatnejšiu informáciu: Ježiš bol pred stvorením a od počiatku je jedno s Bohom. Islam ho považuje za proroka, judaizmus za rabína. My kresťania veríme, že nebol iba poslom a učiteľom, ale bol stelesnením Božej lásky: Boh prejavil svoju lásku k nám tým, Kristus za nás zomrel, keď sme boli ešte hriešni. (Rímskym 5,8) Bol to Boží plán, vykonaný samotným Bohom, ktorý prišiel na svet (Slovo sa stalo sa telom…), žil medzi nami (…prebývalo medzi nami…), aby ukázal svoju slávu a umožnil človeku návrat.

Kým je pre teba Ježiš? Keď čítaš jeho slová, uvedomuješ si, že to hovorí BOH sám?

 

Deň 7: Uholný kameň – Efezským 2,20

Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.

Efezským 2,20

 

Uholný kameň bol kameňom spájajúcim dva múry. Zjednocuje tak stavbu a je základom pre jej stabilitu.

Ježiš sa stal týmto zjednocujúcim faktorom svojej cirkvi. V liste Efezským píše Pavol kresťanom z rôznych kontextov (Židia, pohania, Gréci, iné národy), že Ježiš zboril akékoľvek múry rozdelenia, preklenul priepasť medzi tými, čo boli blízko a tými ďaleko. Jeho smrť na kríži je jediným prostriedkom zmierenia s Bohom pre všetkých ľudí bez rozdielu.

V Kristovi už niet rozdielu medzi nami, sme noví ľudia.

 

Kázeň – Ako rastie viera (Lukáš 17,1-10)

kazen_ikona2cb

Link na stiahnutie MP3: Kazen_20170212_Gabi.mp3

Nahrávka z bohoslužieb – ospravedlňujeme sa za hluk v pozadí. Pracujeme na vylepšení nahrávok. Ďakujeme za pochopenie.

ECM Elim

Učeníctvo, alebo koho to vlastne nasledujem

cesta_thumb

Už od útleho detstva sa učíme napodobňovaním. Od rodičov, od súrodencov, neskôr od učiteľov a kamarátov postupne preberáme vzorce správania. Učíme sa, čo je kedy vhodné ( a často aj to, čo je nevhodné).

Niet divu, že takto to prebieha aj v duchovnom živote. To, ako budem žiť svoju vieru, veľmi záleží od spoločenstva, do ktorého patrím. Pokiaľ je to spoločenstvo, kde sa schádza iba k nedeľným bohoslužbám, osvojím si túto kultúru. Pokiaľ je to medzi súrodencami bežné stretávať sa cez týždeň k modlitbám, budem chodiť aj ja. Pokiaľ sa moje spoločenstvo venuje diakonii, pravdepodobne sa pridám aj ja. Pokiaľ zbor slúži svojej komunite a získava učeníkov, bude pre mňa prirodzené, že sa podľa svojich možností a obdarovaní pridám ruku k dielu aj ja.
Má to však jeden háčik. My sme uverili v Ježiša Krista – sme jeho nasledovníci a učeníci. Preto je na mieste klásť si otázku: komu sa to vlastne chcem podobať a koho nasledujem? Je mojim štandardom moje okolie, alebo Ježiš sám?

Prečo prísť na Biblickú hodinu?

biblicka_thumb

Od zajtra obnovíme biblické hodiny (viď Kalendár). Dobrá správa? Iste!

My kresťania sme ľudom jednej knihy, Božieho slova. Ono nás vedie, sprevádza, radí nám, potešuje nás a je svetlom na každom kroku. Poznať teda Písmo, rozumieť súvislostiam a nadobudnúť zvyk čítať si ho každý deň patria medzi najdôležitejšie kroky k zrelosti veriacich.

V nasledujúcich týždňoch si budeme čítať 1. list Jána. Témy, ktoré tento list pokrýva sú napríklad spojenie s Kristom, synovstvo kresťana v Kristovi, ako žiť bez hriechu, čo znamená byť Božím dieťaťom… Sú to témy, ktoré sa bytostne dotýkajú každého z nás.

Pridajte sa, zoberte si svoju Bibliu, zápisník, pero a strávme spolu čas nad knihou kníh, ktorá má moc premeniť naše životy!

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo