Blog

Kompas 30.4.-6.5.2017

kompas_banner_maly

Download (PDF, 437KB)

Deň 40: Slovo

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Deň 39: Cesta, pravda a život

citanie_thumbnail

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Ján 14,6

 

Ježiš je jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Ježiš nám zjavil pravdu o našom stave a možnosti vrátiť sa k Bohu. Ježiš ti umožnil žiť nový život. Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život . (Ján 3,16)

Boží plán pre teba 8 – Jozua 10

banner Jozua

170409_001

Boží plán pre teba 7 – Jozua 9

banner Jozua

170402_001

Deň 38: Pravý vínny kmeň

citanie_thumbnail

Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.

Ján 15,1

Je mnoho dohadov, čo presne toto vyznanie znamená. Bez toho, aby sme sa púšťali do dohadov, sústreďme sa na to, o akej miere prepojenosti medzi Otcom, Synom a jeho nasledovníkmi hovorí tu Ježiš.

Pre nás to znamená, že bez vedomia Otca (vinohradníka) sa nič neudeje. ďalej nám to hovorí, že my (ratolesti na viniči) prinášame ovocie. Musíme však byť napojení na ten pravý vinič. Z neho do nás prúdi život, z neho čerpáme živiny a iba spolu s ním prinášame ovocie.

Deň 37: Syn človeka

Lebo Syn človeka prišiel spasiť to, čo zahynulo.

Matúš 18,11

 

Blížime sa k Veľkému Piatku a ku koncu pôstneho čítania. Dnešný titul Pána Ježiša pripomína jednak, že sa Boží Syn stal človekom (Ján to vyjadruje inak: Slovo sa stalo telom), žil medzi nami. Preto pozná ľudské trápenia i radosti. Tento titul však poukazuje aj na jeho poslanie: narodil sa v tele, aby mohol priniesť obeť za všetkých ľudí a tak zachránil (spasil) všetkých, ktorí by sme inak boli odsúdení na zánik.

Deň 36: Syn Boží

citanie_thumbnail

Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Ján 1,49

Natanael okúsil pri osobnom stretnutí s Ježišom, že v Ňom sa skutočne naplnili všetky predpovede o Mesiášovi. Boh aj tebe ponúka osobné stretnutie. Dovoľ mu dotknúť sa tvojho života, aby si aj ty “na vlastnej koži” okúsil(a), že Ježiš je Boží Syn.

Deň 35: Pastier

citanie_thumbnail

Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

1 Petrov 2,25

 

Už sme si pripomínali podobný titul Ježiša. V tomto kontexte nám apoštol Peter opisuje Božiu starostlivosť a vedenie každý deň. Boh sa o teba stará. Už nemusíš blúdiť!

Ak ho hľadáš celým srdcom, nájdeš v Ňom smer.

 

Deň 34: Spasiteľ

citanie_thumbnail

…môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi

Lukáš 1,27

Ježiš je tvojim Spasiteľom, teda Záchrancom. Ponúka ti nový život!

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo