Archív: marec 2017

Deň 26: Služobník

citanie_thumbnail

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.

Marek 10,45

Už starozmluvnom proroctve Izaiáša čítame o trpiacom služobníkovi, ktorý položí svoj život za mnohých. Mesiáš nemal prísť ako oslavovaný kráľ, ale ako ten, kto bude slúžiť a milovať. A podľa jeho vlastných slov  nikto nemiluje viac ako ten, kto položí svoj život za druhého.

Ďakuj mu dnes za jeho obeť – výkupné za teba.

Deň 25: Učiteľ

citanie_thumbnail

Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia.

Matúš 23,8

 

Ďalším Ježišovým titulom je Učiteľ (v niektorých prekladoch sa používa aj titul Majster). Svojim učeníkom Ježiš zdôrazňoval, že sa nemajú jeden nad druhým vyvyšovať. Jemu jedinému prislúcha postavenie vodcu a Pána.

Učiteľ je vzorom, ktorý učeníci nasledujú a napodobňujú v každom aspekte života. Nasleduješ Ho aj ty?

Deň 24: Svetlo sveta

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

Ján 8,12

 

V jednej piesni spievame: Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. Ježiš otvoril naše oči. Už netápame v tme, on sám je svetlom pre náš život.

Poznáš aj ty osobne, Ježiša, svetlo sveta?

Deň 23: Posledný Adam

citanie_thumbnail

Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom.

1. Korintským 15,45

 

Apoštol Pavol niekoľkokrát vysvetľuje túto paralelu medzi Adamom a Ježišom. Najznámejším príkladom je možno to, že cez Adama prišiel hriech a cez Ježiša odpustenie hriechov. V tomto prípade ukazuje na to, že Adam bol Bohom stvorený a Boh mu vdýchol život. Ježiš Kristus však je tým, ktorý dáva nový život tým, ktorí v Neho veria.

 

 

Deň 22: Baránok Boží

citanie_thumbnail

Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Ján 1,29

 

Týmto titulom označil Ježiša Ján Krstiteľ pri krste v Jordáne. Označuje poslanie Ježiša stať sa konečnou obeťou pre hriechy celého ľudstva. Je to odkaz na obetný systém Izraela. Zástupná obeť Božieho Baránka (ktorým sa stáva Boží Syn) prinesie odpustenie, ospravedlnenie a spravodlivosť pre všetkých. Aj pre teba!

Deň 21: pánov Pán a kráľov Kráľ

citanie_thumbnail

 

 

Takéto duplicitné tituly sú typickým pre hebrejčinu. Opakovaním sa v nej vyjadruje spravidla dôraz a stupňovanie. Pán (všetkých) pánov a Kráľ (všetkých) kráľov vyjadruje to najvyššie postavenie, aké je možné medzi pánmi a kráľmi. Iným slovom NAJVYŠŠÍ.

Ježiš, ktorého zástupnú obeť a slávne vzkriesenie oslavujeme na Veľkú noc, je najvyšším Pánom a Kráľom. Jeho vláda nebude mať konca a hranice. Vzkriesením sa začala nová epocha Božej vlády.

Vyvýš dnes v modlitbách i svojich svedectvách Pána pánov a Kráľa kráľov aj ty.

Kázeň – Boží plán pre teba 3: Ako prekročiť Jordán?

banner Jozua

Žiaľ, z technických dôvodov sa nám zatiaľ nepodarilo nahrať túto kázeň na stránku. (Naďalej sa snažíme odstrániť problémy.)

Zhrnutie krokov, ktoré sme identifikovali v texte ohľadom prekročenia Jordánu:

1. Nasleduj poslušne!

2. Posväť sa a očakávaj!

3. Vykroč!

4. Pamätaj!

Kázeň – Boží plán pre teba 4: Božia stratégia

170319

4. časť série Boží plán pre teba (kniha Józuova)

Pád Jericha

Deň 20: Sudca – Sk 10,42

citanie_thumbnail

Prikázal nám, aby sme ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych.

Skutky apoštolov 10,42

Evanjeliá jasne hovoria, že v posledný deň, v deň súdu, sa Ježiš posadí na trón svojej slávy a pred  neho sa všetci postavia. Bude súdiť každého. On sa rozhodne, či zdedíme kráľovstvo (roz. večný život s ním), alebo večné odsúdenie (napr. Matúš 25,31-46).

Nikto z nás by si z toho nemal však vyvodiť záver, že svojimi skutkami si dokáže zabezpečiť alebo kúpiť záchranu. Spasení sme iba z milosti.

Na druhej strane však si musíme uvedomiť aj to, že nominálna zbožnosť (vyznanie Ježiša za Pána, náboženské úkony) nič nezaručuje, pokiaľ nežijeme tak ako žil on (skutky lásky, milosrdenstva). Poslušnosť a nasledovanie Kristovho príkladu je cesta záchrany, ktorá pred Sudcom v ten deň obstojí.

Deň 19: Ježiš

citanie_thumbnail

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.

Matúš 1,21

Meno Ježiš doslovne znamená, že Boh je záchranca. Aj v Matúšovskom rodokmeni nachádzame toto vysvetlenie: Mária svoje dieťa nazve Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Je zaujímavé, že už tu, na začiatku evanjelia, je zadefinované, že záchrana, ktorú Ježiš predstavoval mala byť duchovného charakteru. Naša záchrana spočíva v odpustení hriechov a zborení múru medzi Bohom a nami.

V liste Filipským Pavol dodáva, že toto meno je nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno … a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.(F 2,9-11) Tento deň príde! Hoci to teraz možno nevidíš vo svojom okolí, ale každým dňom rastie vo svete počet tých, ktorý sa poddávajú menu Ježiš a vyznajú ho ako svojho Pána.

Osláv ho dnes aj ty a vyznaj jeho meno!

Udalosti

Základné informácie

Adresa:
Panenská 12, Bratislava
Zodpovedná pastorka:
Dr. Gabriella Kopas
Sme súčasťou
Evanjelickej cirkvi metodistickej
a členom platformy

logo